ALGEMENE VOORWAARDEN van Van Beekveld Technische Groothandel B.V. statutair gevestigd te Bernheze en kantoorhoudende te Heeswijk-Dinther

 1. Algemeen

1.1.Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op –en maken onlosmakelijk deel uit van –iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, die betrekking heeft op de besloten vennootschap Van Beekveld Technische Groothandel B.V. en de aan haar gelieerde en verbonden bedrijven (hierna te noemen: “Beekveld”) en op elke overeenkomst waarbij Beekveld zaken levert en/of werkzaamheden verricht (waaronder begrepen opdracht en aanneming van werk).

1.2.In deze Algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere rechtspersoon of persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die bij of via Beekveld goederen bestelt en/of koopt of diensten afneemt, hierna ook te noemen: “de klant”.

1.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op iedere aanbieding, offerte die elektronisch wordt verstrekt en overeenkomst die langs elektronische weg tot stand komt.

1.4.Andersluidende (algemene) voorwaarden maken alléén deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover Beekveld en de klant dit schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen en/of Beekveld dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

1.5.De Algemene voorwaarden van de klant, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing en worden hierbij ook uitdrukkelijk van de hand gewezen, zelfs al heeft de klant eveneens een dergelijke bepaling tot uitsluiting van de voorwaarden van Beekveld in zijn of haar voorwaarden opgenomen.

1.6.In geval van strijd tussen de bepalingen van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst

 1. Privacy/AVG

2.1. Voor zover in het kader van het leveren van zaken en uitvoeren van werkzaamheden door Beekveld persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbeschermingen eventuele andere toepasselijke voorschriften, voorwaarden en bepalingen.

2.2.Door Beekveld zullen technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om eventuele persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

2.3.Onverminderd het vorenstaande, zal Beekveld de persoonsgegevens waarvan zij bij het uitvoeren van haar werkzaamheden kennis neemt, geheim houden, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift haar tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. Beekveld zal aan een ieder die onder haar gezag handelt en toegang heeft tot de te verwerken persoonsgegevens, geheimhouding opleggen met betrekking tot de te verwerken persoonsgegevens.

 1. Aanbiedingen en offertes

3.1.Alle aanbiedingen en offertes door Beekveld, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en onder voorbehoud, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Beekveld of door feitelijke uitvoering door Beekveld komt een overeenkomst tot stand.

3.2.Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Beekveld.

3.3. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen of offertes van Beekveld, in welke vorm dan ook, ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3.4.Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding is vermeld. Is dit niet vermeld, dan verliest een aanbieding of offerte zijn geldigheid indien deze niet binnen 14 dagen na dagtekening onvoorwaardelijk schriftelijk door de klant is aanvaard.

3.5. Een aanbieding of offerte is vrijblijvend. Beekveld is gerechtigd een aanbieding te wijzigen en aan te passen.

3.6. De aanbieding bevat een zo volledige mogelijke en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Beekveld gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de aanbieding binden Beekveld niet.

3.7. ledere aanbieding of offerte is gebaseerd op de informatie en specificaties die bij Beekveld bekend zijn en/of door de leverancier of fabrikant aan haar zijn verstrekt. Beekveld kan niet instaan voor de juistheid van deze informatie en/of daaraan gebonden zijn en dit kan ook nimmer een aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomstdoor de klant.

3.8.Voor zover een aanbieding of offerte tot stand is gekomen naar aanleiding van specifieke informatie die door de klant is verstrekt, dan staat de klant in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie en kan de klant dat niet aan Beekveld tegenwerpen.

3.9. Indien de klant de aanbieding of offerte niet aanvaardt, heeft Beekveld het recht om alle aan de aanbieding of offerte verbonden kosten bij de klant naar redelijkheid in rekening te brengen.

 1. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van Beekveld of, ingeval de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, door elektronische of schriftelijke bevestiging van Beekveld.

4.2.De onder 1. bedoelde bevestigingen worden geacht de overeenkomst met de klant volledig weer te geven.

4.3.Indien de overeenkomst wordt aangegaan tussen een Beekveld en een klant handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal het bepaalde in artikel 6:227b lid 1 BW  (informatieverplichtingen) alsmede het bepaalde in artikel 6:227c BW (totstandkoming overeenkomst) niet van toepassing zijn.

4.4. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door of namens de klant, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de klant extra in rekening gebracht. Veranderingen in de opdracht, die tot lagere kosten leiden, geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.

4.5.Door de klant na het verstrekken van de opdracht verlangde wijzigingen moeten door de klant schriftelijk aan Beekveld worden doorgegeven. Bij opgave op een andere wijze is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de klant.

4.6.Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd wordt overschreden en komt dit voor rekening een risico van de klant. Beekveld kan hier nimmer aansprakelijk voor worden gehouden.

 1. Uitvoering overeenkomst

5.1. Beekveld mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als zij dit wenselijk acht. Beekveld staat in voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door deze derden.

5.2. De klant staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttig en noodzakelijk zijn, tijdig aan Beekveld zijn en worden verstrekt, en dat deze gegevens en inlichtingen juist en volledig zijn.

5.3. De klant zorgt ervoor dat Beekveld zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen.

5.4.De klant is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies en diefstal, aan zaken van Beekveld, zoals gereedschappen en voor de werkzaamheden bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

5.5. Wanneer de klant zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel onder sub 2. en 3. niet nakomt, of het geval bedoeld in dit artikel onder sub 4. zich voordoet, en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de klant alsnog aan deze verplichtingen voldoet, of de verloren c.q. gestolen zaken van Beekveld vervangt, en de planning van Beekveld dit toelaat. De klant is

aansprakelijk voor alle voor Beekveld uit de vertraging voortvloeiende schade.

5.6.In alle gevallen dient de klant zorg te dragen voor ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de klant. De klant is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.

5.7.Goederen gelden als geleverd, zodra Beekveld de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij Beekveld of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

5.8.Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat Beekveld het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.

5.9. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Beekveld steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zij zijn niet bindend.

 1. Intellectuele eigendom

6.1. Beekveld behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.

6.2.De rechten op de in dit artikel onder sub 1. genoemde gegevens en voorwerpen blijven eigendom van Beekveld ongeacht of aan de klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Beekveld niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.

6.3. De klant is per overtreding van deze bepaling aan Beekveld een boete verschuldigd van € 10.000,-. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

6.4. De klant moet de aan hem verstrekte gegevens en voorwerpen als bedoeld in dit artikel onder  sub 1. op eerste verzoek binnen de door Beekveld gestelde termijn in onbeschadigde staat franco retour zenden. Bij overtreding van deze bepaling is de klant een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden  gevorderd.

 1. Communicatie

7.1. ledere communicatie tussen Beekveld en de klant kan elektronisch geschieden tenzij de wet anders bepaalt.

7.2.Indien de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst bepalen dat een verklaring schriftelijk moet worden gedaan dan kan dit tevens langs elektronische weg mits het elektronische bericht printbaar is.

7.3. De klant is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en/of printen van elektronische communicatie. De door Beekveld opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant.

7.4.Behoudens tegenbewijs wordt elektronische communicatie geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. lndien elektronische communicatie niet is ontvangen als gevolg van ICT problemen van de klant, komt dit voor rekening en risico van de klant.

 1. Adviezen, ontwerpen en materialen

8.1. De klant kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van Beekveld en haar personeel wordt verkregen als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht of nadrukkelijk onderdeel van de overeenkomst zijn.

8.2. De klant is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van opdrachtgever is bestemd.

8.3. Beekveld aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en/ of materialen die door de klant zelf ter beschikking zijn gesteld.

8.4. De klant vrijwaart Beekveld voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens de klant verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.

8.5. Beekveld mag de materialen die de klant wil gebruiken vóórdat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als Beekveld hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van de klant.

8.6. De kosten van of verband houdende met de in deze Algemene Voorwaarden genoemde gegevens en voorwerpen kunnen aan de klant worden doorberekend.

 1. Prijzen

9.1.De prijzen zijn in euro’s en tenzij anders is aangegeven en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, kosten van verpakkingen, reisuren, reis-en verblijfkosten, kosten ter voorkoming of beperking van schade aan bij de uitvoering van werkzaamhedenaanwezige zaken, tenzij anders is aangegeven.

9.2. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door Beekveld aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.

9.3. De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen het land waar Beekveld is gevestigd en gedurende normale werktijden, waaronder wordt verstaan maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 18:00 uur, met een maximum van acht uren per dag.

9.4. De in de aanbiedingen van Beekveldweergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsbepalende factoren in prijs stijgen, is het Beekveld bevoegd deze prijsstijging aan de klant door te berekenen mits de uitvoering van de overeenkomst ten tijde van de prijsstijging nog niet volledig is voltooid.

9.5. De klant is gehouden de prijsstijging te voldoen gelijktijdig met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

9.6. Wijzigingen in de kosten van diensten, materialen en / of halffabricaten benodigd voor de opdracht die intreden na aanvaarding van de opdracht kunnen aan de klant worden doorberekend.

9.7. Wijzigingen van de aangeboden dan wel overeengekomen prijs, waartoe Beekveldop grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is, zoals inzake invoerrechten, omzetbelasting, loonsverhoging en dergelijke, zijn te allen tijde toegestaan.

9.8. Bij wijziging van of toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van de klant, mag Beekveld de prijs volgens zijn gebruikelijke tarieven verhogen. Beekveld is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

9.9. lndien er sprake is van meerwerk, heeft Beekveld het recht om de prijs te verhogen. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt overeengekomen. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk indien er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek of indien door de klant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

 1. Levertijd

10.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt door Beekveld bij benadering vastgesteld. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Beekveld uit van de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.

10.2. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Beekveld bekend waren bij vaststelling van de levertijd en/of de uitvoeringsperiode, kan Beekveld de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden in dat geval niet in de planning van het Beekveld kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

10.3. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Beekveld kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

10.4. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Beekveld, wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voorzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Beekveld kan worden ingepast, zullen de  werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

10.5. Elke aansprakelijkheid van Beekveld voor overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode is uitgesloten.

 1. Levering van zaken

11.1. Tenzij de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, vindt levering plaats EX WORKS (af fabriek/af winkel/af bedrijfspand) conform de lncoterms 2010. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat Beekveld deze ter beschikking stelt aan de klant. Het risico van laden en lossen rust op de klant.

11.2. Ingevalde overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, vindt levering EX  WORKS (conform de lncoterms 2010) plaats op het door de klant opgegeven adres. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat Beekveld deze aflevert op dat adres. Het risico van laden en lossen rust op de klant.

11.3. De klant aanvaardt de geleverde zaken met inachtneming van een marge van plus of minus 10% van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van die zaken.

11.4. lndien zaken op basis van een monster worden geleverd, geldt het monster als referentie voor de gemiddelde hoedanigheid van de zaken.

11.5. Weigert de klant na het verstrijken van de levertijd of, ingeval de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, op het moment van aflevering, de zaken (volledig) af te nemen, dan is Beekveld bevoegd:

(a) de zaken voor rekening en risico van de klant op te slaan, ongeacht overmacht zijdens de klant en onverminderd de verplichting van de klant tot betaling van de overeengekomen prijs;

(b) de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de klant, waarbij de klant alle kosten en schade van Beekveld zal vergoeden;

(c) de zaken te verkopen, indien naar zijn oordeel verdere bewaring van de zaken niet van hem

kan worden gevergd.

11.6. lndien schriftelijk levering op afroep is overeengekomen, is de klant gehouden de zaken volgens het overeengekomen afroep-en afleverschema af te nemen. lndien een afroep-en afleverschema ontbreekt, dient de klant op eerste verzoek van Beekveld binnen de daarbij gestelde termijn alle zaken af te nemen.

11.7. lndien schriftelijk uitdrukkelijk levering franco werk of op de wal is overeengekomen, is het Beekveld niet gehouden de zaken verder te vervoeren dan tot het punt waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water, kan komen.

11.8. In alle gevallen dient de klant zorg te dragen voor ten behoeve van het vervoer benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de klant. De klant is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.

 1. Bijzondere algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden voor de webshop

12.1. Beekveld biedt aan geregistreerde klanten de mogelijkheid bestellingen en aankopen te doen via de webshop welke kan worden benaderd via www.vanbeekveld.com.De algemene voorwoorden van Beekveld zijn eveneens van toepassing op via de webshop, tenzij er in het hierna volgende van wordt afgeweken.

12.2. Overeenkomsten in de webshop komen tot stand door de finale bevestiging door de klant van de bestelling via de knop “[bestellen]” en de elektronisch verstuurde bevestiging van die bestelling namens Beekveld.

12.3. Bij een bestelling via de webshop van Beekveld wordt mede verstaan:

 1. indien de klant de goederen zelf ophaalt bij een vestiging van Beekveld of de aan haar gelieerde bedrijven.
 2. indien de klant de goederen laat bezorgen op een door de klant opgegeven adres binnen Nederland.

12.4. Op schriftelijk verzoek van de klant aan Beekveld kan de vestiging waarbij koper staat ingeschreven worden gewijzigd.

12.5. Reeds geplaatste orders in de webshop vóór het moment van wijziging in het systeem van Beekveld worden niet met  terugwerkende kracht aangepast.

12.6. In de webshop vermelde prijzen zijn exclusief individueel overeengekomen afspraken, welke door de Beekveld achteraf worden verrekend.

12.7. Bij elektronische betaling gelden de regels van de payment service provider die de betaling afwikkelt.

12.8. Beekveld streeft naar zorgvuldigheid bij het aanbieden van goederen en diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor Beekveld.

12.9. Bij bestellingen via de webshop met Beekveld worden de kosten van de bezorging in de webshop aangegeven en in de orderbevestiging vermeld.

12.10. Iedere transactie in de webshop betreft een individuele koopovereenkomst tussen Beekveld en de klant welke niet kan worden verrekend, gecombineerd met of anderszins gekoppeld aan andere transacties. Beekveld kan naar eigen inzicht hiervan afwijken.

13.Betalingsvoorwaarden

13.1.lndien er sprake is van betaling via een factuur en op de factuur geen betalingstermijn is vermeld, dient de   factuuruiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuurdoor de klant te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen of bepaald. Betaling door de klant dient te worden voldaan op een door Beekveld aangewezen rekeningen op een door Beekveld aan te geven wijze.

13.2.Betaling via de webshop van Beekveld geschiedt door een I-deal betaling via de site, storting of overmaking op een door Beekveld aangewezen bank-of girorekening of andere aangegeven betaalmiddel.

13.3.De klant is verplicht op eerste verzoek van Beekveld een naar diens oordeel voldoende zekerheid te stellen ter zake van de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek, is Beekveld bevoegd de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en haarschade op de klant te verhalen.

13.4.  Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Beekveld bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor Beekveld voortvloeiende schade.

13.5. Beekveld heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren. Beekveld is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan Beekveld verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

13.6. Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een nader door Beekveld vast te stellen kredietbeperkingstoeslag. Deze toeslag wordt eerst door de klant verschuldigd indien betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt.

13.7. Al hetgeen Beekveld uit hoofde van enigerlei overeenkomst van de klant te vorderen heeft, is onmiddellijk opeisbaar als:

(a) een betalingstermijn is overschreden;

(b) beslag op zaken of vorderingen van de klant wordt gelegd;

(c) in geval de klant een vennootschap is, de klant wordt ontbonden, geliquideerd, failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;

(d) in geval de klant een natuurlijke persoon is handelend in het kader van een beroep of bedrijf, de klant het verzoek doet te worden toegelaten tot gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

13.8.Het recht van de klant om zijn vorderingen op Beekveld te verrekenen wordt uitgesloten.

13.9. De klant kan aan Beekveld een machtiging verstrekken om door de klant verschuldigde bedragen via automatische incasso van de klant te incasseren.

 1. Rente en incassokosten

14.1.lndien betaling niet plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de klant direct rente aan Beekveld verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente voor handelstransacties (artikel 6:119a BW) als deze hoger is dan de wettelijke rente voor handelstransacties.

14.2. De klant is voorts aan Beekveld alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarvan de hoogte minimaal 15% van het totale door de klant aan Beekveld verschuldigde zal bedragen. Beekveld is gerechtigd daarnaast de werkelijke kosten bij de klant in rekening te brengen.

14.3.lndien Beekveld in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de klant.

 1. Ontbinding en beëindiging

15.1. De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

15.2. In geval van verzuim van de klant is Beekveld gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Beekveld verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen

15.3. Beekveld is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt, de WSNP van toepassing wordt verklaard, een bewind wordt ingesteld, beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Beekveld zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 1. Eigendomsvoorbehoud

16.1. Alle door Beekveld te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Beekveld, zolang de klant enige vordering van Beekveld waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan. Na levering blijft Beekveld eigenaar van alle door hem geleverde zaken zolang al zijn huidige en toekomstige vorderingen ter zake van alle leveringen van zaken en daarmee verband houdende werkzaamheden, de bedragen bedoeld in artikel 10van deze Algemene Voorwaarden, de kosten van invordering en zijn overige kosten en schade, niet volledig zijn voldaan.

16.2. Zolang op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de klant deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

16.3. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Beekveld te bewaren.

16.4. Nadat Beekveld zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij alle door hem geleverde zaken terughalen. De klant staat Beekveld toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

16.5. Als Beekveld geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de klant verplicht de nieuw gevormde zaken aan Beekveld te verpanden.

16.6. Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Beekveld tekort schiet of Beekveld goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is Beekveld gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en de Beekveld te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de Beekveld. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met Beekveld was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor Beekveld uit de terugneming voortvloeien.

 1. Klachten en reclames

17.1. Klachten van de klant ter zake van gebreken over een door Beekveld geleverd zaken, de overeengekomen prestatie, dienen onverwijld en in ieder geval binnen 8 dagen na levering van de zaken en/of oplevering van de werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd bij Beekveld te worden ingediend.

17.2. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen 8dagen kunnen worden waargenomen, zullen onmiddellijk na de waarneming schriftelijk en gemotiveerd aan Beekveld worden medegedeeld doch uiterlijk zes maanden na levering van de zaken en/of oplevering van de werkzaamheden.

17.3. Na het vervallen van de tijdslimiet zoals genoemd in dit artikel onder lid 1. of 2.,kan de klant geen beroep meer doen op een gebrek in de overeengekomen prestatie.

17.4. Een klacht inzake een levering wordt in ieder geval niet gehonoreerd als Beekveld niet in de gelegenheid wordt gesteld om een dergelijke klacht te onderzoeken. Op verzoek van het Beekveld, zal de klant de zaken waarop de klacht betrekking heeft (of een deel daarvan) retourneren conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

17.5. Tot het moment waarop de toestemming van Beekveld tot retournering wordt verleend, zal de klant de zaken waarop de klacht betrekking heeft voor eigen rekening en risico in zijn bezit houden. Een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden wordt in ieder geval niet gehonoreerd indien Beekveld niet in de gelegenheid is gesteld de klacht op geschikte wijze te onderzoeken.

17.6.lndien en voor zover Beekveld een klacht inzake geleverde zaken ingevolge dit artikel accepteert, zal zij, naar eigen keuze:

(a) het gebrek herstellen;

(b) de gebrekkige zaak vervangen;

(c) de zaak terugnemen en de klant crediteren voor de prijs van de desbetreffende zaak, mits in originele verpakking, onbeschadigd en ongebruikt, bij gebreke waarvan Beekveld de klacht niet zal honoreren.

De klant kan daarnaast geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding. In geval van herstel van het gebrek of vervanging van de gebrekkige zaak, zijn de bepalingen van artikel 11van de Algemene Voorwaarden daarop wederom van toepassing.

17.7. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Beekveld. De klant heeft alsdan evenmin een opschortingsbevoegdheid.

17.8. Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Beekveld het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.

 1. Retourzendingen

18.1. Retourzendingen behoeven de voorafgaande schriftelijke toestemming van Beekveld.

18.2.Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Beekveld niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Beekveld van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door Beekveld zijn gecrediteerd.

18.3. Een retourzending door de klant dient te allen tijde franco te geschieden onder vermelding van het factuurnummer en de datum van levering.

18.4. Met het in ontvangst nemen van door de klant retour gezonden zaken erkent Beekveld geen enkele tekortkoming in de nakoming.

18.5 Retourzendingen kunnen uitsluitend plaatsvinden mits het retour gezonden artikel in de originele verpakking, onbeschadigd en ongebruikt in overleg met Beekveld en na goedkeuring van Beekveld retour gezonden wordt.

 1. Garantie

19.1. Beekveld staat gedurende een periode van twaalf maanden na (op)levering in voor de

goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

19.2.De klant kan geen beroep doen op een garantie indien:

(a) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongewoon, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van een geleverde zaak;

(b) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van normale slijtage of niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

(c) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van installatie, montage, wijziging en/of reparatie door de klant of door derden;

(d) de geleverde zaak gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is;

(e) de geleverde zaak aan een derde is overgedragen;

(f) Beekveld de geleverde zaak geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en het Beekveld zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een garantie;

(g) Beekveld bij de vervaardiging van de geleverde zaak grondstoffen en dergelijke op aanwijzing van de klant heeft gebruikt;

(h) het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmeting, samenstelling en dergelijke, welke in de branche niet ongebruikelijk is of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was;(i) de klant niet al zijn verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en correct jegens Beekveldis nagekomen.

19.3. Indien door Beekveld aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

19.4. Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal Beekveld de te leveren producten -naar de keuze van Beekveld-herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien Beekveld de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan Beekveld.

19.5. Alle eventuele garantieverplichtingen van Beekveld vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand-of waterschade, of indiende klant of een derde zonder toestemming van Beekveld wijzigingen in de door Beekveld geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

19.6 Indien en voor zover Beekveld garantie zal verlenen zal deze garantie niet meer omvatten dan de door de fabrikant van het desbetreffende product afgegeven garantie, tenzij Beekveld daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.

 1. Aansprakelijkheid

20.1. Behoudens voor zover de klant aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding of leidinggevenden van Beekveld, is Beekveld niet aansprakelijk jegens de klant, diens personeel of derden, voor enigerlei directe of indirecte schade in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan. De klant vrijwaart Beekveld in dit verband voor alle aansprakelijkheid jegens derden.

20.2.In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Beekveld beperkt tot het bedrag van de uitkering onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering. lndien de verzekeraar van het Beekveld om welke reden dan ook niet uitkeert of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van het Beekveld in alle gevallen beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade, te weten:

(a) het bedrag van de netto overeengekomen prijs in de overeenkomst (ex BTW) waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis direct betrekking heeft; of

(b) als gedeeltelijke leveringen zijn overeengekomen, het bedrag van de netto overeengekomen prijs (ex BTW) van dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij aansluit.

20.3. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Beekveld meer bedragen dan € 5.000,-pergebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

20.4. Voor vergoeding komt nimmer in aanmerking:

(a) bedrijfsschade zoals gederfde winst en stagnatieschade;

(b) opzichtschade zoals schade die bij uitvoering van de werkzaamheden aan andere zaken wordt toegebracht.

(c)  schade waartegen de klant zich tegen heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

20.5. ledere rechtsvordering van de klant jegens Beekveld verjaart door het enkele verloop van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft.

20.6. De klant vrijwaart Beekveld alsmede diens personeel en hulppersonen tegen alle aanspraken van derden, ongeacht de reden, welke op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst en de uitvoering daarvan. Beekveld zal jegens de klant alleen aansprakelijk zijn indien en voor zover de betreffende aansprakelijkheid ingevolge de toepasselijke overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van Beekveld komt.

20.7. lndien de zaken niet door Beekveld zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van Beekveld jegens de klant in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van Beekveld jegens Beekveld aansprakelijk zal zijn.

20.8. De klant vrijwaart Beekveld voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de klant aaneen derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Beekveld geleverde producten en/of materialen.

 1. Overmacht

21.1.Beekveld is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Bij overmacht van Beekveld is deze bevoegd om de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode te verlengen met de duur van de overmacht dan wel om de overeenkomst, indien nog niet volledig uitgevoerd, te ontbinden.

21.2. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Beekveld opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Beekveld niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

21.3.Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Beekveld zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Beekveld als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Beekveld of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Beekveld.

21.4. Indien Beekveld bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 1. Geschillenen toepasselijk recht

22.1. AIle met Beekveld gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.

22.2. Toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor goederen (CISG-Wenen, 11 april 1980) is uitgesloten, evenals enige andere buitenlandse wetgeving, verdragen en internationale regelingen, waarbij uitsluiting is toegestaan.

22.3.Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd bij uitsluiting aan de bevoegde rechter van plaats van vestiging van Beekveld.

22.4.Partijen kunnen nader overeenkomen dat het geschil aan een arbiter wordt voorgelegd. Arbitrage zal te allen tijde plaatsvinden met inachtneming van het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), zoals dat reglement geldt op het tijdstip waarop het geschil wordt aanhangig gemaakt.

 1. Conversie

23.1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

23.2. lndien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen het Beekveld en de klant in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel ende strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.